Preventiemaatregelen zijn de norm: Garantieclausule elektrische installatie!

Preventiemaatregelen zijn de norm:

Garantieclausule elektrische installatie!

Op de verzekeringspolis staat welke belangen er zijn verzekerd tegen welke premie. De polis verwijst naar de polisvoorwaarden die van toepassing zijn. Minstens zo belangrijk als de polisvoorwaarden zijn de clausules. De clausules staan meestal aan het einde van de polis en zijn als het ware als een soort bijlage. Deze clausules kunt u beschouwen als de uitdrukkelijke spelregels op basis waarvan de verzekeraar het risico accepteerde. Bij het aangaan van het verzekeringscontract kwam u deze clausules met de verzekeraar overeen.

Op de meeste zakelijke brandverzekeringen staat de clausule ‘Elektrische Installatie’ als garantieclausule. Dit houdt in dat de verzekerde moet voldoen aan wat in deze clausule staat. Ontstaat er schade en kan verzekerde niet aantonen dat aan in de clausule geëiste voorwaarden is voldaan? Dan is de verzekeraar op voorhand niet verplicht om tot schadevergoeding over te gaan. Kan verzekerde aantonen dat de schade niet is veroorzaakt door het niet nakomen van het in de garantieclausule gestelde? Dan vergoedt de verzekeraar de schade wel.

Gevolgen
Kortom, er is sprake van een omgekeerde bewijslast en de verzekerde staat met 3-0 achter. Daarmee gaven wij antwoord op de vraag wat er kan gebeuren als u niet aan de clausules voldeed.

Tekst clausule Elektrische installaties & SCIOS Scope 10
De tekst van de clausule ‘Elektrische installaties’ is niet bij alle verzekeraars gelijk. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de clausules op inhoud worden gemoderniseerd. Verzekeraars berichten verzekerden hierover bij het aanpassen van een contract. Deze wijzigingen krijgen vaak niet de aandacht die ze wel nodig hebben.

Een van die ontwikkelingen is het feit dat verzekeraars bij nieuwe contracten steeds vaker de norm SCIOS Scope 10 noemen.

Hieronder staat een voorbeeld van een actuele tekst:
Verzekerde garandeert dat de elektrische installatie, voor zover hij daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld, voldoet aan de voor die installatie geldende NEN, NEN-EN of SCIOS Scope 10 op basis van de NTA 8220 normeringen en overeenkomst die normering wordt beheer en periodiek gecontroleerd.

In geval van schade dient uit de rapportage en/of certificaat en/of herstelverklaring, door de installatieverantwoordelijke, te blijken dat aan deze garantie is voldaan.

Wat houdt deze SCIOS SCOPE 10 op basis van NTA 8220 nu eigenlijk in?
De NTA 8220 is een nieuwe controlemethodiek speciaal voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen. NTA 8220 kwam tot stand door een samenwerking tussen Techniek Nederland, iKeur en het Verbond van Verzekeraars. Met deze methodiek beschikt de installatiebranche over een breed gedragen controlemethodiek om brandrisico’s van elektrische installaties te beoordelen.

Eerder vroegen verzekeraars om een NEN3140 inspectie. Dit verschuift steeds vaker naar een SCIOS scope 10 of zelfs beide inspecties, waarbij de NTA 8220 een aanvulling is op de NEN3140.

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een certificatieregeling. De regeling Scope 10 omvat de beoordeling of het elektrisch materieel is uitgevoerd volgens de NTA 8220 norm. Het certificerende bedrijf geeft een certificaat af dat verklaart dat er een inspectieplan is uitgevoerd.

Advies
Check de clausules welke in uw polissen van toepassing zijn. Wat sprak u af met de verzekeraar in het contract? En kunt u na een schade door certificaten / rapporten eenvoudig aantonen dat u aan de verplichtingen voldeed?

In gesprekken met ondernemers bespreken onze adviseurs deze clausules. In de praktijk komen we regelmatig tegen dat er nog een en ander schort in de nakoming hiervan. Bijvoorbeeld een inspectierapport dat verliep. Of de tekortkomingen zijn niet voortvarend opgepakt, en er is geen herstelverklaring. Vaak komt voor dat een bedrijf er vanuit gaat de huurder of verhuurder dit zou doen. Controleer daarom goed hoe voor u de situatie is en grijp in waar nodig. Daar heeft u in het geval van schade veel voordeel van.

Vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 073 – 303 30 00 of via e-mail info@claeren.nl.