Algemene voorwaarden

Artikel 1.        Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Claeren Advies Groep B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch aan de Parklaan 21 E, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70061890, en alle hieraan gelieerde ondernemingen [hierna te noemen: “Claeren”] gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met een derde [hierna te noemen: “de opdrachtgever”]. Bij verschil tussen een bepaling in een specifieke opdracht en deze algemene voorwaarden gaat de specifieke bepaling voor.
 2. Werknemers of hulppersonen van Claeren mogen niet van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
 3. De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dan wel met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht en zullen Claeren en de opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 1. Claeren is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen. De meest recente versie is van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht 14 dagen na de datum van de gewijzigde algemene voorwaarden van verzending van de gewijzigde voorwaarden aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen bezwaar maakt, zullen de oude algemene voorwaarden jegens hem van toepassing blijven. De opdrachtgever, zijnde consument, mag gedurende een periode van 2 maanden na toezending van de wijziging de overeenkomst ontbinden, tenzij de wijziging niet onredelijk bezwarend is.
Artikel 2.        Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
 1. Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen. Claeren is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
 2. Alle met de opdrachtgever te sluiten overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door Claeren, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
 3. Overeenkomsten met de opdrachtgever worden aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit.
 4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de gegevens waarop Claeren haar aanbiedingen baseert.
 5. Door Claeren aan de opdrachtgever voor, bij of na de offerte, dan wel totstandkoming van de overeenkomst ter kennis gebrachte gegevens, bescheiden, modellen, specificaties en dergelijke zijn slechts indicatief. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
Artikel 3.        Vergoeding
 1. De opgegeven en overeengekomen prijzen zijn vast en bindend en niet afhankelijk van de uitkomst van de overeengekomen opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle prijzen zijn exclusief btw, belastingen en/of heffingen die aan opdrachtgever zullen worden doorbelast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever is vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden van Claeren welke vergoeding vermeerderd wordt met eventuele reis- en verblijfkosten en andere onkosten. De vergoeding kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen of er kan een vaste vergoeding, uurtarief of abonnement worden overeengekomen.
 4. De vergoeding en onkosten worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een eventueel overeengekomen voorschot zal verrekend worden met de laatste factuur van Claeren die betrekking heeft op de overeenkomst in kwestie.
 5. Claeren is gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen vergoeding aan te passen ter compensatie van gestegen lonen of andere kosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 4.        Termijnen en uitvoering opdracht / levering en risico
 1. Tenzij schriftelijk anders is gegarandeerd, worden alle werkzaamheden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en zijn de door Claeren opgegeven of overeengekomen termijnen nimmer te be­schouwen als fatale termijnen.
 2. Claeren bepaalt de wijze waarop de verleende op­dracht wordt uitgevoerd.
 3. Claeren heeft het recht één of meer van haar verplichtingen uit een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst door (een) derde(n) uit te laten voeren.
 1. Opdrachtgever zal waar nodig zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst en Claeren steeds tijdig alle nuttige of noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, welke Claeren noodzakelijk acht. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever opgedragen locatie, draagt de opdrachtgever de kosten voor de door Claeren gewenste faciliteiten.
 2. Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Claeren staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Claeren het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 10. Claeren zal, nadat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan, een datum vaststellen waarop zij haar werkzaamheden zal hervatten. Eventuele overeengekomen levertermijnen worden overeenkomstig opgeschort. Claeren behoudt zich het recht voor om extra vergoeding en vertragingskosten die het gevolg zijn van de opschorting, dan wel het hervatten van de werkzaamheden, volgens de gebruikelijke tarieven van Claeren aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Claeren is gerechtigd meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden hetzij in het belang zijn van de opdrachtgever of de uitvoering van de opdracht, hetzij benodigd zijn ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde wettelijke voorschriften, dan wel op verzoek van de opdrachtgever worden gepresteerd. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van dergelijke aanvullende werkzaamheden.
Artikel 5.        Betaling
 1. De opdrachtgever is verplicht het hem gefactureerde, zonder korting of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, op een van de bankrekeningen van Claeren te voldoen.
 1. Betalingen strekken, tenzij door Claeren anders aangegeven, steeds eerst ter voldoening van verschuldigde invorderingskosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde door Claeren aangegeven, ook al geeft de opdrachtgever aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.
 1. Nalatigheid van de opdrachtgever ter zake van het afnemen van zaken of het Claeren niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting voor reeds verrichte werkzaamheden van de opdrachtgever onverlet.
 1. Indien de opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle verplichtingen van de opdrachtgever jegens Claeren uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en Claeren gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar – ongeacht of Claeren ter zake betalingsverplichtingen reeds heeft gefactureerd – en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Claeren geleden en te lijden schade.
 1. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente verschuldigd gelijk aan de handelsrente. De verschuldigde rente wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:119a lid 3 BW. Indien de opdrachtgever zijnde consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Claeren is gewezen op de te late betaling en Claeren de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Claeren gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
 1. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, en ook voor zover een proceskostenveroordeling overtreffende, zijn voor rekening van de opdrachtgever, voor zover de opdrachtgever geen consument is.
 1. Claeren is bevoegd het retentierecht uit te oefenen, zodat zij de afgifte van de zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van het werk onder zich heeft, mag opschorten totdat haar opeisbare vordering ter zake van het werk is voldaan.
 1. Claeren is te allen tijde gerechtigd betalingszekerheden te verzoeken. Indien binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek de opdrachtgever niet tot het verstrekken van betalingszekerheid overgaat, is Claeren bevoegd verdere uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
Artikel 6.        Intellectuele eigendom
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op offertes, opdrachtbevestigingen, al dan niet daarin opgenomen berekeningen, modellen, ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, schetsen, schema’s en andere, al dan niet elektronische, gegevens of gegevensverzamelingen berusten bij Claeren dan wel diens licentiegevers.
 1. Door dan wel namens Claeren tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel blijven onvervreemdbaar eigendom van Claeren of de ontwerper en mogen niet, in welke vorm ook, aan derden ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld of op andere wijze, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, geopenbaard worden zonder de voorafgaande schrif­telijke toestemming van Claeren of de ontwerper.
 2. Bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel moeten op eerste verzoek van Claeren compleet en onbe­schadigd worden teruggegeven; indien geen overeenkomst tot stand komt, moeten zij terstond worden teruggegeven.
Artikel 7.        Aansprakelijkheid
 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van Claeren voor enige schade door de opdrachtgever of derden geleden, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Claeren wordt uitgekeerd, inclusief het door Claeren te dragen eigen risico.
 2. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van Claeren geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Claeren beperkt tot maximaal het totaal dat ter zake de overeenkomst die aan schadeveroorzakende gebeurtenis ten grondslag ligt, aan vergoeding aan de opdrachtgever in dat jaar rekening is gebracht. Is geen vergoeding in rekening gebracht? Dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de door de financiële instelling aan de opdrachtgever in dat jaar in rekening gebrachte premie. Claeren is nimmer verplicht tot vergoeding van gevolgschade, door de opdrachtgever of derden geleden, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van het werk of de levering van de diensten.
 3. In afwijking van het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde geldt dat op Claeren geen aansprakelijkheid rust indien:
  • de opdrachtgever zelf wijzigingen in het geleverde werk verricht of door niet door Claeren aangewezen derden laat verrichten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
  • de opdrachtgever het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt;
  • de opdrachtgever het geleverde op onoordeelkundige, onzorgvuldige of onjuiste wijze gebruikt, behandelt;
  • tekortkomingen zijn ontstaan door onachtzaamheid, foutieve instructies of onjuiste / onvolledige gegevens;
  • tekortkomingen zijn ontstaan door zaken die door de opdrachtgever en/of derden aan Claeren zijn geleverd.
 1. De opdrachtgever vrijwaart Claeren en stelt Claeren schadeloos voor aanspraken van derden jegens Claeren als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten of (onrechtmatig) handelen zijdens de opdrachtgever dat tot schadeplichtigheid leidt.
 2. In alle gevallen waarin Claeren een beroep op het in het voor­gaande bepaalde toekomt, kunnen eventueel aangespro­ken werknemers en hulppersonen van Claeren eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door betrokken werknemers en hulppersonen bedon­gen.
 3. Claeren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van door de opdrachtgever of derden aan Claeren ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen. Na afloop van de looptijd van de opdracht stelt Claeren bovengenoemde gegevens ter beschikking aan de opdrachtgever.
 1. Bij het inschakelen van derden ten behoeve van de opdracht is Claeren gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden op naam en voor rekening van opdrachtgever te aanvaarden. Claeren is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze ingeschakelde derden. Daarmee is aansprakelijkheid van Claeren ingevolge art. 6:76 BW uitgesloten.
 2. Claeren is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit wegens door de opdrachtgever aan Claeren verzonden e-mailberichten die Claeren niet hebben bereikt.
 3. Claeren is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten niet tijdig heeft voldaan.
 4. Indien de overeenkomst is gesloten tussen Claeren en twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit een overeenkomst op twee of meer opdrachtgevers rust, zijn deze laatsten steeds hoofdelijk jegens Claeren gebonden.
 1. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, vervalt een aanspraak op schadevergoeding van opdrachtgever in ieder geval twaalf maanden nadat opdrachtgever bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Claeren aansprakelijk is, of zou kunnen zijn.
Artikel 8.        Klachten
 1. Klachten met betrekking tot de door Claeren geleverde diensten of verrichte werkzaamheden, moeten schriftelijk dan wel per e-mail bij Claeren worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, teneinde Claeren in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klachten na te trekken.
 2. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever, niet zijnde consument, ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
 3. Geen reclame wordt aanvaard over geleverde diensten of verrichte werkzaamheden die kwalitatief voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het, niet aan Claeren, kenbaar gemaakte doel.
Artikel 9.        Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
 1. Indien Claeren door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Claeren, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Claeren bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhin­dering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
 1. Indien Claeren door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 1. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproe­r, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Claeren door haar eigen leveranciers – om welke reden ook – niet tot levering in staat wordt gesteld.
Artikel 10.     Ontbinding
 1. Indien de opdrachtgever, niet zijnde consument, niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze algemene voorwaarden bedoelde, met Claeren gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever of diens overlijden, is Claeren gerech­tigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist – en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor de uitvoering van verdere werkzaamheden vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddel­lijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Claeren geleden en te lijden schade.
Artikel 11.     Publicatie
 1. Claeren heeft het recht om, na afronding van de overeenkomst (een) advertentie(s) te plaatsen in kranten of tijdschriften, dan wel op een website, waarbij de aard van de diensten van Claeren aan opdrachtgever wordt omschreven.
 1. Claeren heeft het recht in de in lid 1 van dit artikel bedoelde advertentie(s) en daarbuiten gebruik te maken van het beeldmerk / logo / de handelsnaam van opdrachtgever in de communicatie naar cliënten en mogelijke opdrachtgevers.
Artikel 12.     Overdracht van rechten en verplichtingen, verrekening en opschorting
 1. Waar in dit artikel gesproken wordt over een groepsmaatschappij, wordt daarmee bedoeld een groepsmaatschappij in de zin van art. 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Claeren is te allen tijde gerechtigd haar rechtsverhouding tot de opdrachtgever over te dragen aan een met Claeren verbonden groepsmaatschappij, waartoe de opdrachtgever Claeren reeds nu voor alsdan zijn toestemming verleent. Voor consumenten geldt dat zij in geval van overdracht gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden binnen 1 maand na de overdracht.
 1. Claeren is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de opdrachtgever, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke de opdrachtgever op Claeren dan wel een met Claeren verbonden groepsmaatschappij heeft. Tot het gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is de opdrachtgever gekweten ten opzichte van Claeren, respectievelijk is Claeren dan wel de betreffende groepsmaat­schappij gekweten ten opzichte van de opdrachtgever.
 1. Claeren is te allen tijde gerechtigd bedragen, door haar aan de opdrachtgever, niet zijnde consument, uit welken hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan de opdrachtgever, in plaats van aan deze, te betalen aan een met Claeren verbonden groepsmaatschappij, indien en voor zover de groepsmaatschappij enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op de opdrachtgever, door welke betaling de vordering van die groepsmaatschappij op de opdrachtgever tot het gemeenschappelijk beloop van vorderingen tenietgaat.
 1. Claeren is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één harer verbintenissen jegens de opdrachtgever, niet zijnde consumenten op te schorten indien zij dan wel een met haar verbonden groepsmaat­schappij een vordering, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar is, heeft op de opdrachtgever dan wel een met de opdrachtgever verbonden groepsmaatschappij.
 1. Het is de opdrachtgever verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vorde­ringen op Claeren dan wel op een met Claeren verbonden groepsmaatschappij te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Claeren.

Artikel 13.     Geschillen
 1. Op alle aanbiedingen, offertes, met Claeren gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, tenzij op grond van dwingend recht de rechtbank van de woonplaats van de opdrachtgever bevoegd is.