Veelgestelde vragen

Het coronavirus en uw verzekeringen

Het coronavirus is hét nieuws op dit moment. Er zijn veel vragen bij onze relaties. Dit is heel begrijpelijk. We hebben de veel gestelde vragen die het Verbond van Verzekeraars opstelde, op een rij gezet. Deze site kunt u ook altijd raadplegen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wilt u meer informatie over de financiële regelingen? Ga dan naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen. Hier vindt u de meest actuele informatie.

Aansprakelijkheid

Voor alle medewerkers die zonder een BIG-inschrijving werkzaamheden verrichten en voldoen aan de ‘Voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten niet praktiserend in tijden van nood’ die KNMG op 16 maart 2020 heeft gepubliceerd, is dekking onder de lopende aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling.

In beginsel niet. Daarvoor moet men namelijk kunnen aantonen dat diegene een onrechtmatige daad heeft gepleegd die hem/haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat is in de praktijk erg lastig, zo niet onmogelijk.

Dat is misschien mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat u ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen als er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval. De overheid komt ondernemers tegemoet.

Aansprakelijkheid voor bedrijven

Voor de dekking op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) geldt dat verzekeraars het afhalen van maaltijden ofwel al standaard in de hoedanigheidsomschrijving hebben opgenomen of dit als meeverzekerd beschouwen. Bij bezorgen ligt het wat genuanceerder. Dit omdat het risico op het veroorzaken van schade aan derden of hun spullen in geval van bezorgen groter is. Verzekeraars kunnen hier voor wat betreft de dekking op de AVB dan ook verschillend mee omgaan. Wij adviseren ondernemers om eerst contact met ons op te nemen voordat zij tot bezorgen overgaan.

Auto/Motorrijtuigen

Als u verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf blijft, schors dan het kenteken. Dat kan digitaal via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. U kunt ook uw verzekering opschorten. Let op: u bent dan niet meer verzekerd. Belangrijk om te weten is dat óók het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat u daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig.
Aan het schorsen van een kenteken zijn kosten verbonden. Voor wagenparkbeheerders kijken de RDW en het ministerie van I&M naar de mogelijkheid om een nultarief te hanteren (vanaf het 5e voertuig).

Als het bedrijf hiervoor al bedrijfsauto’s (met verzekering) gebruikt en deze intensiever gaat gebruiken, blijft het in de regel onder de dekking vallen. Let wel, er kunnen uitzonderingen of limiteringen zijn. Neem dus bij uitbreiding van het gebruik of bij inzet van nieuwe bestuurders vooraf contact met ons op. Bij gebruik van een privévoertuig is er in de regel géén dekking. Vrijwel alle polisvoorwaarden van auto- en scooterverzekeringen sluiten zakelijk of bedrijfsmatig gebruik uit. Als u deze voertuigen toch in wilt zetten, neem dan vooraf contact met ons op.

Cyber – veilig digitaal thuiswerken

Nu we allemaal massaal thuiswerken, liggen de gevaren van cybercriminaliteit op de loer. Omdat veel kantoren vrij onverwacht zijn geconfronteerd met de noodzaak om medewerkers vanuit huis te laten werken, is er soms zelfs sprake van een onveilige digitale infrastructuur. Dat maakt kantoren kwetsbaar voor cybercriminelen. Thuiswerken vraagt dus om extra aandacht. Digitale specialisten van De Hypotheekbond hebben, op verzoek van Bureau DFO, een overzicht gemaakt van praktische tips.

 1. Steeds vaker hebben valse websites een webadres dat heel betrouwbaar lijkt. Het is dus niet altijd eenvoudig om een URL goed te lezen. De volgende drie tips kunnen u misschien helpen:
  Kijk niet alleen naar waar een URL mee begint, maar let vooral op het stuk tussen https:// en de eerste / die u ziet.
 2. Lees dat gedeelte vervolgens van achteren naar voren. Dan komt u er snel achter wat het hoofddomein is. Staat er geen / in de URL? Dan kunt u helemaal achteraan beginnen met lezen. U kunt op die manier bepalen of u zich bevindt op de site die u zocht.
 3. Trap niet in de subdomeinen die lijken op een bekend webadres. Zo’n subdomein komt u misschien bekend voor, maar hoeft niks te maken te hebben met het werkelijke domein dat u bezoekt. Pas werd gewaarschuwd voor een valse website van de Belastingdienst. De URL die gebruikt was (http://www.belastingdienst.nl.35162844.idealbetaling.pw) lijkt op de website van de Belastingdienst. Maar nu weet u dat het werkelijke domein idealbetaling.pw is.

Veel pogingen tot oplichting beginnen met een valse e-mail. Het is daarom belangrijk om echte van valse te kunnen onderscheiden. De Fraudehelpdesk heeft een e-mailwijzer ontworpen die u in zeven vragen helderheid moet verschaffen. De vragen zijn:

 1. Heeft de e-mail een persoonlijke aanhef?
 2. Lijkt de e-mail foutloos geschreven te zijn?
 3. Ben u klant bij het genoemde bedrijf?
 4. Is de e-mail verstuurd vanuit een e-mailadres van het bedrijf? Dus: @naambedrijf.nl?
 5. Is de toon van de e-mail vriendelijk en krijgt u voldoende tijd om te reageren?
 6. Verwijst de e-mail naar een betrouwbare website? Plaats daarvoor uw muis boven de link, zonder te klikken.
 7. Wat zegt uw gevoel? Is de e-mail echt of niet?

Als het antwoord op één van deze vragen nee is, dan is de kans groot dat het een valse e-mail betreft. Als het antwoord op alle vragen ja is, dan is het waarschijnlijk een echte e-mail, maar u kunt bij twijfel natuurlijk altijd eerst contact opnemen met het bedrijf zelf.

Gebruik daarvoor het liefst ‘mijn omgevingen’ en/of beveiligde portals. Stuur in ieder geval nooit persoonsgegevens van uzelf of relaties via de e-mail. U weet immers nooit wie er meekijkt. Veel verzekeraars, maar ook banken, hypotheekverstrekkers en notariskantoren beschikken over beveiligde omgevingen om gegevens en documenten veilig heen en weer te sturen. Vraag ernaar en gebruik die omgevingen. Adviseer datzelfde ook aan eventuele klanten!

 • gebruik alleen een Wifi- verbinding die u vertrouwt;
 • werk bij voorkeur op een VPN- of VDI voor verbinding met een kantoorsysteem;
 • gebruik uw eigen e-mail niet;
 • print niet op privé-printers;
 • houd een clean desk policy aan;
 • en vergrendel uw laptop of computer als u weggaat.

Evenementen

Dat hangt af van de polisvoorwaarden en de reden waarom het evenement geannuleerd wordt. Alle evenementen die zijn afgelast op last van de overheid, kunnen in overleg met partijen afgewikkeld worden. Voor evenementen na 1 juni is het nog onzeker of deze doorgang kunnen vinden. Het is verstandig om contact met ons op te nemen over de te nemen maatregelen. Als verzekeringnemer moet u proberen om schade zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Bekijk ook zelf welke alternatieven er mogelijk zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Bij Claeren zijn geen verzekeringen bekend waarop u in zo’n geval een beroep kan doen. Neem voor eventuele compensatie contact op met de organisator van het evenement.

Hypotheken

Verzekeraars zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die door wegvallende inkomsten in problemen komen en bijvoorbeeld de maandlast van hun hypotheek niet meer kunnen betalen, raden we aan om met ons contact op te nemen. Samen met de verzekeraar kan dan een passende oplossing worden gevonden. Verzekeraars bieden maatwerk en betrachten coulance waar dat kan.

Nee, afgesproken is dat hypotheekverstrekkers (banken en verzekeraars) tenminste tot 1 juli 2020 afzien van gedwongen verkoop wegens wanbetaling. Gezien de huidige situatie is het belangrijk dat consumenten in hun huis kunnen blijven. Achterstallige rentebetalingen worden niet kwijtgescholden, alle verplichtingen blijven over en weer bestaan. Op enig moment moet de rente toch worden betaald.

 

Soms is het voor de huiseigenaar beter om te verkopen omdat hij op de lange termijn toch de hypotheek niet kan opbrengen en hij meteen alternatieve huisvesting heeft. In die situaties is het mogelijk om in goed overleg tot verkoop over te gaan.

 

Hypotheekverstrekkers doen er alles aan om gedwongen verkoop te voorkomen. Op zo’n 4,5 miljoen hypotheken komt gedwongen verkoop circa 500 keer per jaar voor. Een gedwongen verkoop volgt pas na een traject van maandenlange gesprekken tussen de woningeigenaar en de hypotheekverstrekker, waarbij zorgvuldig naar passende oplossingen wordt gezocht.

Medische keuring

De coronacrisis heeft inderdaad ook gevolgen voor het gezondheidsonderzoek dat u moet ondergaan bij het aanvragen van een ORV. Zo worden veel medische keuringen door een arts (voor verzekeringen boven de vragengrens of naar aanleiding van wat u invulde in de gezondheidsverklaring) momenteel niet uitgevoerd, om fysiek contact te voorkomen. Ook vragen verzekeraars geen of minder aanvullende gezondheidsinformatie op bij behandelend artsen, om de zorgsector niet onnodig te belasten.

Omdat de verzekeraar in zo’n geval onvoldoende informatie heeft voor een goede behandeling van de aanvraag, komen deze verzekeringsaanvragen stil te liggen. Dat kan ook gevolgen hebben voor uw hypotheekaanvraag.

Verzekeraars bieden zoveel mogelijk maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld door te kijken of een alternatieve (eventueel voorlopige) dekking kan worden gegeven. Neem hierover contact met ons op.

Overlijden

Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus heeft geen gevolgen voor het uitkeren. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon uitkeren.

Pensioen

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies.

We kunnen daar op dit moment nog geen termijn aan verbinden. Het is belangrijk om getroffen ondernemers zo snel mogelijk te helpen en tegelijkertijd te borgen dat de pensioenopbouw voorlopig door kan gaan, inclusief de daarbij verzekerde risico’s, zoals nabestaandenpensioen. Zo worden ondernemers en hun werknemers geholpen.

De voorgestelde maatregelen kunnen snel ingaan, deels ook vooruitlopend op de door de overheid aangekondigde ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’. Deze maatregel die nog van kracht moet worden, is in belangrijke mate bedoeld om werkgevers met problemen tegemoet te komen in de loonkosten. De maatregel bevat naar verwachting ook een bijdrage voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dringen erop aan dat in het overleg met het kabinet de pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel, op een adequate manier worden meegenomen in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.

Door het Europese toezichtsraamwerk Solvency II moeten alle Europese verzekeraars voldoende eigen vermogen aanhouden om aan hun verplichtingen te voldoen. Dit zogeheten risicogebaseerde solvabiliteitskapitaalvereiste stelt verzekeraars in staat aanzienlijke verliezen op te vangen, zelfs in een extreem scenario dat zich een keer in de 200 jaar zou kunnen voordoen. In Solvency II is standaard het risico op een pandemie meegenomen in de solvabiliteitseis.

Dat verschilt per verzekeraar. Het gaat om maatwerk.

Het gaat hier onder ander om artikel 26 en artikel 29 van de Pensioenwet. In artikel 26 wordt geregeld binnen welke termijn een werkgever moet betalen, dus wanneer de premie ontvangen moet zijn en artikel 29 geeft aan wat verzekeraars moeten doen wanneer er een achterstand ontstaat. In deze artikelen staan strikte processen en termijnen beschreven waar verzekeraars zich aan moeten houden.  Dat belemmert de mogelijkheid voor verzekeraars om maatwerk te bieden.

Premies en tarieven

Normaal gesproken wordt de verzekering opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren wij klanten contact met ons op te nemen. Wij kunnen u informeren naar de mogelijkheden. Verzekeraars komen klanten waar mogelijk tegemoet door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen en zoeken samen met de klant naar maatwerkoplossingen.

Reizen/Vakantie

Nederlandse reizigers die door het coronavirus zijn gestrand en niet in staat zijn om zelf hun terugkeer te regelen, worden gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse andere partners uit de reiswereld. Gestrande reizigers kunnen zich melden via de website www.bijzonderebijstandbuitenland.nl.

Het ministerie spant zich in om de terugreis te regelen en een onderkomen voor u te regelen, totdat uw vlucht naar Nederland gaat. Afhankelijk van het continent waar u bent, geldt een eigen bijdrage van 300 of 900 euro.

Dat kan zeker. Alleen richt de regeling zich uitsluitend op het veilig naar huis brengen van personen, niet van vervoersmiddelen. U moet uw auto, caravan of camper achterlaten in het land waar u bent.

Nee helaas. In principe komen deze kosten voor eigen rekening en worden niet vergoed.

Dan blijft uw reisverzekering geldig tot het eerst mogelijke moment dat u naar huis kunt terugkeren. Verzekeraars die dit niet standaard in de voorwaarden hebben geregeld, bieden deze dekking uit coulance. De dekking vervalt als u langer blijft dan de eerstvolgende terugkeermogelijkheid.

Reist u binnenkort naar een bestemming waarvoor nu al een negatief reisadvies geldt? Dit raden wij ten zeerste af, gezien de adviezen van de overheid. U bent in ieder geval bij de meeste reisverzekeraars niet verzekerd op uw reisverzekering voor claims die te maken hebben met corona. Check eerst de website van uw reisverzekeraar en bekijk de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier vindt u de meest actuele informatie over het gebied waar u naar toe gaat. Houd ook contact met uw reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij over eventuele wijzigingen in uw reis.

De voucher die u heeft ontvangen voor uw geannuleerde reis vertegenwoordigt een geldbedrag. U kunt deze voucher alleen omzetten in een reis. Normaal gesproken had u geld ontvangen, maar vanwege de omvang en impact van de corona-pandemie is nu gekozen voor vouchers. De reis waarvoor u een verzekering heeft aangeschaft bestaat niet meer. U kunt deze reis dan ook niet meer annuleren. Pas als u met de voucher een nieuwe reis hebt geboekt, kunt u zich weer voor het annuleringsrisico van die specifieke reis verzekeren.

Voor alle vragen over de vouchers, verwijzen wij u naar de website van de ANVR. Hier kunt u de meest gestelde vragen vinden.

De inzet van de rijksoverheid is gericht op Nederlandse reizigers, een kwetsbare groep onder de huidige omstandigheden. In veel landen worden bijvoorbeeld hotels gesloten, waardoor reizigers op straat kunnen komen te staan.
Voor Nederlanders – ook uit de risicogroep – die duurzaam in het buitenland verblijven, geldt dat zij in beginsel hun verblijf in het buitenland kunnen voortzetten met inachtneming van de maatregelen in het land waar zij verblijven. In veel landen is het advies – net als in Nederland – om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op gebeurtenissen die de verzekerde zelf overkomt of naaste familieleden. Wat er op uw bestemming gebeurt of een annulering vanwege corona vormt geen geldige reden om te annuleren.

Mocht u via een georganiseerde reis geen gebruik meer kunnen maken van de hotels, check dan de website van de ANVR. Op deze website is uitgebreide informatie te vinden over reizen die worden geannuleerd als gevolg van de coronacrisis.

Schaderegeling en expertise

Verzekeraars gaan in deze moeilijke tijden gewoon door met het zorgvuldig en zo snel mogelijk behandelen van schademeldingen, zowel de lopende zaken als nieuwe schades. Ook taxaties en risico-inspecties voor het afgeven van (voorlopige) verzekeringsdekking worden zoveel mogelijk voortgezet. Waar mogelijk gebeurt dit op afstand.

Zoals gezegd gaan verzekeraars ook in deze moeilijke tijden gewoon door met het behandelen van schademeldingen. Ze keren daarna zorgvuldig en zo snel mogelijk schadevergoedingen uit. Daarbij hebben ze aandacht voor de situatie waarin hun klanten verkeren en passen waar nodig maatwerk toe.

De coronacrisis raakt ook de behandeling van letselschadezaken. Zo kunnen er geen huisbezoeken bij slachtoffers worden gedaan in verband het persoonlijke contact en is er op dit moment geringe capaciteit beschikbaar voor het medisch traject. Desondanks proberen aansprakelijkheidsverzekeraars zoveel mogelijk letselschadezaken gewoon door te laten gaan.
Om de continuïteit van letselschadezaken zo veel mogelijk te waarborgen, denken verzekeraars aan het inzetten van andere communicatiemiddelen waar normaal een bezoekafspraak met het letselslachtoffer zou worden gemaakt. Waar nodig en passend  betalen verzekeraars voorschotten op de schade aan slachtoffers. Uitgangspunt is dat de huidige beperkingen zo min mogelijk ten nadele mogen komen van slachtoffers en dat hier ruimhartig en tegelijk met gezond verstand mee om wordt gegaan.

Waar vertraging in het medisch circuit ontstaat, door beperkte capaciteit van medische specialisten, zorgen verzekeraars in overleg met belangenbehartigers zo pragmatisch mogelijk voor voortgang. De komende periode stellen verzekeraars aanvullende adviezen en instructies op voor andere vraagstukken die ontstaan zijn door de crisis, zoals de impact op de afwikkeling van letselschadeclaims van zelfstandigen.

Verzekeraars doen er alles aan om de redelijke kosten van openstaande nota’s die zijn ingediend op basis van verrichte diensten van deze belangenbehartigers zo snel mogelijk te betalen. Een vorm van voorfinanciering is op dit moment echter niet aan de orde.

Transport

Dat kan zeker het geval zijn. Als u tijdelijke of nieuwe activiteiten afwijken van uw gebruikelijke werkzaamheden, neem dan contact met ons op, Dat geldt zowel voor de verzekering van het voertuig als van de lading en het warehouse.

De reguliere transportwerkzaamheden zijn voor veel bedrijven als gevolg van het coronavirus veranderd. Terwijl de ene branche volledig stilvalt, is er in een andere branche juist een tekort aan voertuigen en chauffeurs. Als uw bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) veranderen, neem dan wel even contact met ons op. Misschien gelden er extra eisen voor de chauffeur, het voertuig en/of de organisatie.
Als u transport gaat uitvoeren waarmee u niet bekend bent, zoals koelvervoer, zorg dan dat u op de hoogte bent van specifieke normen en eisen, zodat u ook duidelijke instructies aan de chauffeurs kunt geven. Stem ten slotte met de opdrachtgever af als er charters worden ingezet.

Dat klopt. Het kabinet heeft de rij- en rusttijden tijdelijk versoepeld om verzekerd te zijn van de aanvoer van goederen. Houd wel in de gaten tot welke datum dit geldt. Concreet betekent het een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur; een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur; en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur.
Houd u strikt aan die rij- en rusttijden. Een te hoge en langdurige werkdruk leidt immers tot vermoeidheid van de chauffeur waardoor de kans op een ongeval onevenredig snel toeneemt. Misschien kun je een collega-vervoerder uit een andere sector inzetten om samen de piek(en) op te vangen.

Topprioriteit is dat verspreiding van het virus moet worden voorkomen. Ook door chauffeurs. Benadruk daarom dat ze de richtlijnen van het RIVM (WHO) moeten volgen en rust de voertuigen uit met de benodigde middelen die besmetting kunnen voorkomen. Denk daarbij ook aan handschoenen, handcrème, en het regelmatig reinigen van de voertuigen, zowel binnen als buiten. Zorg verder voor schone werkkleding, schoon schoeisel en let op dat de laadruimte regelmatig goed wordt gereinigd. Chauffeurs die overnachten, moeten bovendien zijn voorzien van genoeg eten en drinken. Als je meer wilt weten over dit specifieke onderwerp, kun je terecht op de website van TLN, EVO en/of KNV.

Als u verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf blijft, schors dan het kenteken. Dat kunt u digitaal regelen via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Let op dat de verplichte WA-verzekering alleen kan worden stopgezet als het voertuig is geschorst. Het kan verstandig zijn om de cascodekking wel door te laten lopen. Neem bij twijfel contact met ons op. Belangrijk is ook om te weten dat het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat u daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig.

Als u de voertuigen binnen stalt, controleer dan eerst de werking van de aanwezige blusmiddelen en ventilatie. Let erop dat er genoeg ruimte is tussen de voertuigen (brandgangen om brandoverslag te vermijden) en stal elektrische en CNG/LNG aangedreven voertuigen niet binnen. Overleg met verzekeraar hoe u in deze specifieke omstandigheden het beste om kunt gaan met de contactsleutels. En informeer het lokale brandweerkorps, zodat zij weten wie bereikbaar is voor de hulpdiensten.
Als u de voertuigen buiten stalt, gelden min of meer dezelfde regels als voor een binnenstalling, maar omdat er dan sprake is van een hoger diefstalrisico (ook van onderdelen) kunt u zelf nog meer doen. Informeer bijvoorbeeld de politie en uw bewakingsorganisatie. Controleer vooraf of er camerasystemen zijn en check de hekken, sloten en verlichting. En houd tot slot zelf toezicht op het terrein. Loop diverse keren rond, zeker op terreinen die niet direct bij je bedrijf zijn gelegen.

 

Last but not least, houd bij stalling van de voertuigen op een buitenterrein om de vijf voertuigen de ruimte van ten minste één voertuig open. Hiermee beperkt u het cumulatierisico bij brand. Laad om die reden ook nooit accu’s op als er geen toezicht is op het voertuig.

 

Wilt u meer weten/lezen over goederenvervoer, op- en overslag, personenvervoer en corona, kijk dan op de websites van EVO, TLN en/of KNV.

Uitvaart

Nabestaanden die een herdenkingsdienst op een later moment willen, kunnen daarover in overleg treden met hun uitvaartverzekeraar. Uitvaartverzekeraars spannen zich in om samen met nabestaanden een oplossing te vinden. Daarbij staat de wens van nabestaanden om op een passende wijze afscheid van dierbaren te nemen centraal.

Het vervoer van de overledene vanuit een ziekenhuis in Nederland naar het uitvaartcentrum valt onder de natura-uitvaartverzekering. Het maakt niet uit waar de verzekerde is overleden.

Verandering verzekerd risico

Verzekeraars kijken naar de omstandigheden van het geval. Ze beoordelen de situatie en betrekken hierbij uiteraard de polisvoorwaarden. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de huidige coronasituatie. Specifieke voorwaarden voor de beheersing van de risico’s blijven wel gelden, zoals bijvoorbeeld de verplichting het alarmsysteem te activeren en preventiemaatregelen te treffen.

Verzuim/ziekte

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Zzp

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars gaan zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen komen waar mogelijk helpen als zij problemen ervaren bij het betalen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.